SAP Audit

ด้วยบุคลากรของบริษัทที่ได้รับมาตรฐานสูงสุดในระดับสากล ด้านการทำงานตรวจสอบภายในและตรวจสอบระบบสารสนเทศ ด้วยใบอนุญาติสากลดังต่อไปนี้

  • Certified SAP Audit and Authorization (SAP Auditor)

  • Certified Internal Auditor (CIA)

  • Certified Information System Auditor (CISA)

อีกทั้งเรายังมีประสบการณ์ในการตรวจสอบองค์กรระดับประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยความสามารถที่เข้าใจในระบบ SAP อย่างลึกซึ้ง รวมถึงความเข้าใจในกระบวนการและวิธีการตรวจสอบ (Auditing) จึงทำให้เราแตกต่างจากบริษัทตรวจสอบโดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบร่วม (Co-sourcing) เพื่อพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความเข้าใจได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถลดทอนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

ข้อดีหรือจุดเด่น

1.เรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์จากการ Implement และ Support ระบบมาก่อนทำให้มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญมากกว่าบริษัทที่ทำการตรวจสอบมาอย่างเดียว

2.เราเน้นการทำงานแบบ Co-Sourcing เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างยั่งยืนและทำให้ลูกค้าสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง

รายชื่อลูกค้าภาคเอกชน

รายชื่อลูกค้าภาครัฐ

SAP ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างไรบ้าง

ช่วยลดทอนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายนอก เช่น Cybersecurity หรือ ปัจจัยภายใน เช่น Fraud ต่างๆ ซึ่งอาจจะนำให้เกิดผลเสียต่อทั้งองค์กรและภาพลักษณ์

SAP Licensing Compliance Audit and Utilization

การบริหารจัดการลิขสิทธิ์บนระบบ SAP ถือเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรให้ความสนใจ เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายของลิขสิทธิ์เองรวมถึงค่าบำรุงรักษารายปีที่เป็นเงินจำนวนไม่น้อย ทำให้องค์กรจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด แต่เนื่องด้วยการบริหารจัดการลิขสิทธิ์นั้นจำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีความเข้าใจในตัวระบบ SAP และมีความเข้าใจในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี รวมไปถึงความเข้าใจในวิธีการคิดค่าบริการ (License Compliance) ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ประสบการณ์และความเข้าใจอย่างมากเพื่อที่จะทำให้ผลลัพธ์ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตามบุคลากรของบริษัท เป็นหนึ่งในบริษัทจำนวนไม่มากในประเทศไทยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการลิขสิทธิ์บนระบบ SAP (License Utilization) เคยมีประสบการณ์ในการจัดการลิขสิทธิ์ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อดีหรือจุดเด่น

1.บุคลากรมีประสบการณ์ในการต่อรองเรื่องการบริหารลิขสิทธิ์กับทางบริษัท SAP โดยตรง เราช่วยให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายไปมากกว่า 8 หลัก

2.บุคคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารและด้านโครงสร้างของการคิดราคารวมทั้งประสบการณ์ตรงที่เคยทำงานในบริษัท SAP

รายชื่อลูกค้าภาคเอกชน

สินค้า/บริการ/ระบบ นี้ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างไรบ้าง

ลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงที่เกิดจากการใช้งานและทางอ้อมที่บริหารจัดการการใช้งาน user ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มาจากค่าปรับของทาง SAP หากใช้งานลิขสิทธิ์ user อย่างไม่ถูกต้อง

SAP Implementation Quality Assurance

กระบวนการควบคุมคุณภาพของระบบ SAP นั้นสามารถทำได้ในหลายขั้นตอน แต่กระบวนการควบคุมคุณภาพที่สำคัญที่จะช่วยลดปัญหาที่จะส่งผลต่อการใช้งานในอนาคตควรจะถูกกระทำตั้งแต่การเริ่มติดตั้งใช้งานระบบ SAP (SAP Implementation) โดยทั่วไปในการติดตั้งระบบ SAP นั้นจำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลมากมาย หรือ เกี่ยวข้องกับกระบวนการในหลายๆส่วน ตั้งแต่กระบวนการเก็บความต้องการ (Business Blueprint) ไปจนถึงการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Data Migration) ซึ่งในแต่ละกระบวนการนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมคุณภาพ และการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้ผลลัพธ์จากการติดตั้งระบบ SAP นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ อีกทั้งยังลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย ด้วยประสบการณ์ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance) ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศ เราจึงทำให้คุณเชื่อมั่นได้ว่าคุณจะสามารถใช้งานระบบ SAP ได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

ข้อดีหรือจุดเด่น

1.บุคลากรมีประสบการณ์จากการ Implement และ Support ระบบมาก่อนทำให้มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญมากกว่าบริษัทที่ทำการตรวจสอบมาอย่างเดียว

2.เน้นการทำงานแบบ Co-sourcing เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างยั่งยืนและทำให้ลูกค้าสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง

รายชื่อลูกค้าภาคเอกชน

สินค้า/บริการ/ระบบ นี้ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างไรบ้าง

เพื่อลดปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตภายหลังการใช้งานระบบ SAP การควบคุมดูแลหรือการตรวจสอบคุณภาพของการพัฒนาระบบ(Implementation) ควรจะต้องถูกควบคุมตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนา ซึ่งจะช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งระหว่างการพัฒนาโครงการหรือการใช้งานในอนาคต

SAP Post Go-live Assessment and Benefit Realization

เนื่องด้วยมูลค่าการลงทุนที่สูงในการติดตั้งและใช้งานระบบ SAP บริษัทต่างๆ จึงเกิดคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานระบบ SAP ว่าที่ผ่านมานั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือมีใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่ จึงได้เกิดกระบวนการประเมินหลังจากการเริ่มใช้งานระบบ SAP (SAP Post Go-live assessment) หรือการประเมินประโยชน์จากการใช้งานระบบ SAP (SAP Benefit Realization) เกิดขึ้นเพื่อทำการประเมินผลและวิเคราะห์การใช้งานระบบ SAP เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ผลตอบแทนหรือแม้กระทั่งความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ SAP ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการใช้งานระบบ SAP มาระยะหนึ่ง เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ไปดำเนินการปรับปรุงในโครงการต่อเนื่องหรือปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

ข้อดีหรือจุดเด่น

1.บุคลากรมีประสบการ์ณจากการณ์ Implement และ Support ระบบมาก่อนทำให้มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญมากกว่าบริษัทที่ทำการตรวจสอบมาอย่างเดียว

2.เน้นการทำงานแบบ Co-sourcing เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างยั่งยืนและทำให้ลูกค้าสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง

สินค้า/บริการ/ระบบ นี้ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างไรบ้าง

เพื่อทำการประเมินผลและวิเคราะห์การใช้งานระบบ SAP เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ผลตอบแทนหรือแม้กระทั่งความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ SAP ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการใช้งานระบบ SAP มาระยะหนึ่ง เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ไปดำเนินการปรับปรุงในโครงการต่อเนื่องหรือปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

SAP Maintenance and Support

ด้วยประสบการณ์ทำงานกับระบบ SAP มามากกว่า 20 ปี อีกทั้งคณะที่ปรึกษาของบริษัท อินโนไวซ์เซอร์ เทค ยังเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองการเป็นผู้เชี่ยวชาญ (SAP Certified Consultant) จากบริษัท SAP AG จากเยอรมนีในหลากหลายระบบงานธุรกิจ อาทิเช่น

  • ระบบบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร (FI)

  • ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล (HR)

  • ระบบงานคลังและพัสดุ (MM)

  • ระบบงานขายและกระจายสินค้า (SD)

  • ระบบทางเทคนิค (Basis)

  • ระบบพัฒนาเพิ่มเติม (ABAP)

ดังนั้นเราจึงมีความพร้อมที่จะให้บริการในการบำรุงรักษาและดูแลการทำงานและการใช้งานระบบ SAP ของทุกท่านให้มีความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสมและส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานระบบ SAP ได้อย่างสูงสุด