INFINITE HR ฝ่ายบุคคลแห่งอนาคต

Infinite HR (INHR) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและเงินเดือนค่าจ้าง เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม

ระบบต่างๆ ใน INFINITE HR (Modules)

Personnel Administration (PA) : ระบบบริหารจัดการบุคลากร

ระบบการจัดการข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร เช่น ประวัติส่วนตัว ตำแหน่งงาน จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

Time Attendance (TA) : ระบบบริหารจัดการเวลาเข้าและออกงาน

ระบบบริหารควบคุมเวลาการทำงานของบุคลากร จัดการตารางการทำงาน และเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานแต่ละคนเกี่ยวกับเวลาการเข้า-ออกงาน

Overtime (OT) : การทำงานล่วงเวลา

ระบบบริหารจัดการการทำงานล่วงเวลา สามารถจัดการเวลาทำงานตามช่วงเวลาที่กำหนด และขออนุมัติตามงบประมาณของโครงการได้ ประมวลผลเพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบ Payroll

Leave Management (LM) : ระบบบริหารจัดการลางาน

ระบบการจัดการการลางานของบุคลากร จัดการสิทธิ์การลาตามประเภท และอายุการทำงานของสามารถดูสถิติการลาได้

Payroll (PY) : ระบบบริหารจัดการเงินเดือน

ระบบการจัดการเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างบุคลากร โดยคำนวนค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าแรง รายได้ต่างๆรวมถึงรายหักต่าง ๆ ของบุคลากร รองรับการคำนวณที่หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถกำหนดการจ่ายเงินได้มากกว่า 1 ครั้ง/เดือน ตามความต้องการของแต่ละองค์กร โดยระบบมีการคำนวณที่แม่นยำ ถูกต้อง และรวดเร็ว พร้อมนำส่งข้อมูลผ่านโปรแกรมีและการจัดทำรายงานของทางราชการได้อย่างครบถ้วน

Organization Management (OM) : ระบบบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร

ระบบจัดเก็บข้อมูลองค์กรและรองรับโครงสร้างได้หลากหลาย โดยผู้ใช้สามารถกำหนดโครงสร้างเองได้ อีกทั้งยังมีการแสดง Organization Chart ให้เห็นโครงสร้างที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถกำหนดข้อมูลพื้นฐานของบริษัท เช่น ตำแหน่งงาน รายละเอียดของตำแหน่งงาน Job Description หรือกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ขององค์กร

Recruitment (RC) : ระบบสรรหา

ระบบสรรหาบุคคลากรให้กับองค์กรที่มีขั้นตอนครบถ้วน เริ่มจากกระบวนการขออัตรากำลัง การสมัครงาน การนัดสอบ การทดสอบ การสัมภาษณ์ และส่งข้อมูลเพื่อเป็นบุคลากรขององค์กร โดยทุกขั้นตอนสามารถกำหนดปฏิทินเพื่อให้ระบบแจ้งเตือนผ่าน E-mail ให้กับผู้สัมภาษณ์และผู้สมัครงานได้รับทราบ ระบบนี้จะทำให้การบริหารงานบุคคลและการจัดสรรหาสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Welfare & Benefit (WB) : ระบบบริหารจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ระบบบริหารจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร โดยผู้ใช้สามารถสร้างรูปแบบสวัสดิการที่หลากหลาย เช่น เงินกู้ยืม ค่ารักษาพยาบาล กองทุน การศึกษาบุตร เงินทดแทน และสามารถกำหนดเงื่อนไขสวัสดิการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กร อีกทั้งยังง่ายต่อการจ่าย-ชำระผ่านระบบ Payroll

Career Management (CR) : ระบบบริหารจัดการสายงาน

ะบบการวางแผนและกำหนดแนวทาง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร โดยอ้างอิงจากตำแหน่งงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน เพื่อแนะนำบุคลากรว่าสามารถเดินไปสายงานไหนได้บ้าง ซึ่งเป็นทางเลือกให้บุคลากร และองค์กรจะได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Training Management (TN) : ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม

ระบบการจัดการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างหลักสูตรอบรมได้หลากหลาย ทั้งหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว การเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรรายคน ตามตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ หรือความคาดหวังขององค์กร  รองรับทั้งการอบรมภายในและภายนอกองค์กร สามารถกำหนดและควบคุมค่าใช้จ่ายการอบรมในแต่ละครั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการประเมินผลเพื่อช่วยชี้วัดผลลัพธ์การฝึกอบรม อีกทั้งยังสามารถส่งรายงานผลการฝึกอบรมให้กับกรมแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกำหนดของราชการ

Performance Management System (PM) : ระบบประเมินผลงาน

ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบด้วย การประเมินผลงานรูปแบบต่างๆ ซึ่งสามารถประเมินได้ทั้ง ผลงาน (KPI) และ สมรรถนะ (Competency) หรือจะประเมินอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

Learning Management System (LN) : ระบบบริหารจัดการเรียนรู้

ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ ประกอบด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่างๆ ได้  ผู้สอนและผู้เรียนติดต่อ สื่อสารได้ผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้

Mobile (Employee Self-Service)

 • ระบบการทำงานแบบ Self Service ของบุคลากรทุกระดับ  ทั้งผู้บังคับบัญชา และบุคลากร
 • รองรับการทำงานทั้งใน iOS และ Android เข้าสู่ระบบง่ายผ่าน PIN หรือสแกนลายนิ้วมือ
 • HR Update ข่าวสารองค์กรแบบ Realtime บุคลากรรับรู้ได้ทันทีแม้ไม่เข้าออฟฟิศ
 • สามารถลงเวลาผ่าน Mobile ด้วยระบบ GPS/ Location จับพิกัด หรือการสแกนใบหน้า
 • ขออนุมัติต่างๆ ได้ ทั้ง ขอลางาน ขอทำงานล่วงเวลา ขอทำงานนอกสถานที่ ขอใบรับรองเงินเดือน ขอสวัสดิการ เป็นต้น
 • เช็คข้อมูลต่างๆ ได้ ทั้ง สลิปเงินเดือน สวัสดิการ เป็นต้น

ข้อดี/จุดเด่น ของสินค้า/บริการ/ระบบ

 • การทำงานแบบ Self Service Platform เข้าถึงง่ายผ่าน Mobile Application ตอบโจทย์การทำงานของคนรุ่นใหม่
 • ยืดหยุ่นใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน
 • ทำงานได้ทั้ง Desktop และ Mobile Application
 • รองรับการแสดงรายงานแบบเรียลไทม์ ประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบรายงาน หรือ กราฟ ง่ายต่อการนำไปประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ
 • Platform รองรับการพัฒนาเพิ่มเติม สำหรับองค์กรที่มีความซับซ้อน
 • ทำงานได้รวดเร็วบน Cloud Platform

สินค้า/บริการ/ระบบ นี้ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างไรบ้าง

 • สร้างการจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการจัดการบุคลากรที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง
 • ยืดหยุ่นใช้งานง่ายมีประสิทธิภาพ
 • รายงาน สะดวก ทันสมัย ทั้ง HR ทั้งบุคลากร
 • ระบบนำข้อมูลต่าง ๆ ประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบรายงาน หรือ กราฟ ง่ายต่อการนำไปประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจแก่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารในการจัดทำแผนงาน เช่น ข้อมูลอัตรากำลังคนขององค์กร ข้อมูลงบประมาณ ค่าใช้จ่าย เป็นต้น
 • เปลี่ยน HR ให้เป็น HR ยุคใหม่ ตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัล