เมื่อบทบาทหน้าที่ของครูไม่ได้มีแค่การสอน เทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบทะเบียนการศึกษาไทย จะช่วยลด ‘ภาระ’ งานให้ครูได้อย่างไร

2021-11-18T13:31:23+07:00